River development

 Cross-border cultural, scientific and touristic cooperation around the Scheldt region, calling the attention to the importance of sustainable management. 


Bijdragen tot een integrale rivierontwikkeling.


Van Cambrai tot Zeeland, langs Gent en Antwerpen, heeft de “de schitterende rivier” altijd bezienswaardigheden, cultuur en uitwisseling en met zich meegevoerd en neemt zo een belangrijke plaats in ten opzichte van de identiteit van de regio. ‘Water is licht’ leert ons het oude Perzische adagium, en reflecteert op elegante wijze  de metafoor van ‘de schone rivier’ (Latijnse naam) die de Schelde geworden is. Licht als symbool van leven en wijsheid, incarneert de geschiedenis van grote schilders en dichters, filosofen en theologen die deze stroom hebben gevolgd door de eeuwen heen. Als een levende ader voedt de Schelde al eeuwenlang dit deel van Europa, haar bewoners, haar flora en haar fauna. Aanvankelijk was ze een zwaar versterkte grens, die  vanaf de negende eeuw de scheidingslijn vormde tussen het Franse koninkrijk en het Duitse keizerrijk. Noormannen en Geuzen trokken hierlangs landinwaarts om hun oorlogen te voeren. Vandaag is ze een verbindingsrivier geworden die Frankrijk, België en Nederland economisch en ecologisch met mekaar verbindt. Rivieren en rivierlandschappen vervullen  tal van functies, van watervoorziening, transport, afwatering,  tot landbouw en recreatie. De toekomst zal nog meer socio-economische uitdagingen met zich brengen, in een gebied waar bevolkingsgroei en economische expansie veel druk uitoefenen op de rivier.  Duurzame rivierontwikkeling houdt daar rekening mee en heeft een waakzaam oog voor de natuurwaarden van rivier en rivierlandschap, maar ook – in het licht van het klimaatdebat – voor de overstromingsveiligheid of de droogte. Binnen dergelijk integraal perspectief op water- en rivierbeheer is het nuttig een forum te bieden voor uitwisseling van kennis en expertise, met aandacht voor tal van boeiende projecten die vermeldenswaardig zijn omwille van hun visie en professionele aanpak en zo het welbevinden van heel het Scheldegebeid ten goede komen, van aan de bron in Haut-de-France tot aan de monding in Zeeland.

 

 Au service du développement intégral d’un fleuve.


La veine vivante de l’Escaut nourrit le corps de l’Europe et ses esprits, sa faune et sa flore du fond des âges. De Cambrai à Zélande, en passant par Anvers, « la rivière brillante » (de son nom latin) a toujours véhiculé curiosités et cultures, échanges et partages voire l’exotisme du tourisme.« L’eau est lumière » nous enseigne cet ancien adage persan, reflétant avec élégance la métaphore de « la belle rivière » (nom Lat.) qui est l’Escaut. Lumière, symbole de vie et de sagesse, incarne l’histoire des grands peintres et poètes, philosophes et théologiens ayant parcouru cette route fluide au cours des siècles. Du nord de la France, en passant par la Wallonie, la Flandre, jusqu'en Zélande, l'Escaut prend une place importante dans l'histoire et l'identité de ces régions. D’abord frontière fortifiée entre la France et le Saint-Empire Romain, l’Escaut est maintenant devenu trait d’union entre les états riverains, qui travaillent ensemble dans les champs économiques, culturels, touristiques et environnementaux. En effet, les fleuves et leurs paysages assument aujourd’hui plusieurs fonctions : transport, drainage, agriculture, tourisme, loisirs etc. et les acteurs de l’Escaut connaissent bien la nécessité de s’inscrire dans une perspective de gestion durable, qui tient compte des aspects naturels du fleuve et de son paysage. Cela, d’autant plus que le futur réserve au territoire de l’Escaut des changements aussi bien biophysiques que socio-économiques : changement climatique, croissance démographique et développements économiques mettent en effet le fleuve sous pression. Dans le cadre d'une approche intégrale de la gestion de l’eau et du fleuve EscautSchelde2050 veut servir de forum d’échange de connaissance et d’expertise et veut mettre en valeur les projets majeurs qui investissent en cette coopération scientifique, culturelle et économique  autour de ce fleuve

 

contact :


escautschelde@gmail.com


ScheldeJongerenParlement Goodplanet                             

in Belgische Senaat

Parlement des Jeunes de l'Escaut


Ondertekening Intentieverdrag duurzaam beleid Schelde door steden langs de Schelde van

de bron tot en met Antwerpen in  nov 2014. Signature de la déclaration d'Intention des villes au long de l'Escaut depuis sa source en France jusqu'à Anvers au mois de novembre 2014.


Prijsuitreiking filmwedstrijd 2013

Proclamation des gagnants du concours de film de court métrage

Feestelijke lancering electronische kaart voor Toerisme Schelde in de Pacificatiezaal te Gent mei 2013

Lancement de la carte électronique de tourisme dans la salle de la Pacification à Gand au mois de mai 2013

Bernard Valero, Ambassadeur de France en Belgique en 2013

Marc Van Peel, Schepen voor Haven van Antwerpen, échevain du port d'Anvers

OUR INSTRUCTORS