Meeting reports

VERSLAG Jaarlijkse Vergadering 15.3.2019 - COMPTE RENDU Assemblée générale

Dienst voor Toerisme, Vismarkt, 9000 Gent


1. Twintig jaar samenwerking IMS-ISC, Charleville-Mézières 2018- 20 ans de coopération CIE-CIM

 

In september 2018 werd de twintigjarige samenwerking tussen de Internationale Schelde- en Maascommissie gevierd in Charleville-Mézières.  Deze samenwerking maakt deel uit van de Kaderrichtlijn Water van de EU, die één van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is voor de Europese rivieren. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit voor de hele Europese Unie. Het doel is de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte af te zwakken. De kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor moesten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. De samenwerking en het opstellen van de beheerplannen door de ISC en de IMC werd bemoeilijkt door de regionale en nationale verschillen bij de betrokken oeverstaten : Nederland, België ( Wallonië en Vlaanderen), Frankrijk en Duitsland, maar heeft toch geleid tot goede resultaten geleid. Op de viering waren de vertegenwoordigers van de overheden het duidelijk eens over de noodzaak van nieuwe beschermingsmaatregelen die de groeiende druk op Schelde en Maas, ten gevolge van de klimaatverandering kunnen inperken.


La Commission Internationale de l’Escaut et la de la Meuse ont célébrée leurs 20 ans de coopération à Charleville-Mézières, lieu de signature de cette coopération. La Directive-Cadre de l’eau de l'UE est à la base de cette coopération. Cette directive est en vigueur depuis le 22 décembre 2000 et définit une politique de l'eau uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. La directive-cadre sur l'eau a pour objectif de préserver les ressources en eau et la qualité de l'eau en Europe et lutter contre les effets des inondations et des sécheresses. La directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à utiliser l'eau de manière durable. Pour cela, ils doivent établir des plans de gestion par bassin hydrographique. La coopération entre la CIM et la CIE a connu pas mal de difficultés en raison des différences régionales et nationales entre les quatre états riverains concernés : les Pays-Bas, la Belgique (Wallonie et Flandre), la France et l’Allemagne. Mais les résultats sont bien satisfaisants. Les changements climatiques qui entrainent l'assèchement de plusieurs rivières intérieures et la menace d'inondations lors des tempêtes et des marées, étaient  les thèmes centrales de la rencontre des représentants des états riverains. Cette directive est en vigueur depuis le 22 décembre 2000 et définit une politique de l'eau uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. La directive-cadre sur l'eau a pour objectif de préserver les ressources en eau et la qualité de l'eau en Europe et d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses. La directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à utiliser l'eau de manière durable. Pour cela, ils doivent établir des plans de gestion par bassin hydrographique.

A.Lefébure, Secretaris Generaal ISC, secrétaire général CIE

dominique.janssen@isc-cie.org

2.1 Geopark Schelde Delta, Climat Living Lab

 

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd lagen achtergelaten in de ondergrond of juist weggesleten. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. De Schelde Delta verandert al miljoenen jaren van gedaante en al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Het deltagebied is daarmee een soort levende experimenteerruimte, zeker voor de komende decennia.  En dan zijn er nog de vele karakteristieke elementen: de ingrepen van de mens om het water te beheersen en te zuiveren, historische landschappen, verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veen- en kleiwinning, forten, vestingen en linies… Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. In   het toekomstige Geopark Schelde Delta wil men dit  verhaal  zichtbaar maken.

Het Geopark wordt dus gepositioneerd als een ‘Climate Living Lab’. Het is een gebied dat zich bevindt op de grens tussen land en zee, waar het getij invloed heeft op het landschap en waar de mens zich reeds duizenden jaren heeft moeten aanpassen aan een veranderend klimaat. Niet alleen het lager gelegen kleigebied  van het estuarium ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering, ook de hoger gelegen delen zoals de Brabantse wal, Waaslandse en Boomse Cuesta (Vlaanderen) zijn daaraan onderhevig. Denk aan verdroging, zoet-zoutverhouding en hittestress. Het is een gebied waar de mens in extreme mate het landschap heeft veranderd. Keuzes die gemaakt werden in het verleden zijn hebben tot vandaag gevolgen en leren ons de nodige lessen. Het UNESCO-label – vergelijk het met een Michelinster – opent deuren naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek; regionale profilering en een nieuwe dimensie in het toeristisch en recreatief aanbod in het gebied.

 

L’estuaire de l'Escaut change de forme depuis des millions d'années. Les changements climatiques, l'élévation du niveau de la mer et la circulation des rivières ont également affecté la région et les habitants pendant un certain temps, et le feront encore plus dans les prochaines décennies.

Le Delta de l'Escaut flamand-néerlandais est unique en son genre. Les traces de la mer et des rivières sont restées dans le sous-sol ou ont disparu avec le temps, ils ont déterminé le payasage typique de l'Escaut. Et puis il y a les nombreux éléments caractéristiques: villages noyés, champs ronds médiévaux, extraction de tourbe et d’argile, forts, forteresses et lignes ... Chaque lieu raconte sa propre histoire et contribue ainsi à l'identité du delta. Dans le futur Geopark Schelde Delta, nous rendons cette histoire visible ensemble. Le label UNESCO ouvre les portes à l'attention internationale et à la recherche scientifique, au profilage régional et à une nouvelle dimension dans l'offre touristique et récréative de la région.

Danielle SLOCK, coördinator - dslock@brabant.nl2.2 Geopark Schelde Delta – tussentijdse evaluatie 19 juni 2019 – état des lieux

 

In het Natiënhuis te Antwerpen werd een bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden van Unesco uit België en Nederland en vertegenwoordigers uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het was de bedoeling om een tussentijdse evaluatie te maken van het dossier Geopark Schelde Delta. De titel van Unesco Geopark wordt toegekend op basis van het geologisch verhaal van een gebied dat toonaangevend moet zijn op wereldvlak. Er bestaan    slechts 140 geoparken over heel de wereld. Een bidboek moet aantonen dat de regio voldoet aan de voorwaarden. Belangrijk daarbij is dat geologische, natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke elementen kunnen voorgelegd worden die beantwoorden aan het type van Geopark.  In zijn welkomtoespraak beklemtoonde de Heer gedeputeerde Caluwé het belang van het label Geopark binnen het kader van de klimaatproblematiek en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies. Het gezelschap nam de waterbus van Antwerpen naar het Overstromingsgebied in Kruibeke (SIGMA), met de witte fluistertrein (elektrische trein) reden we door het GGO, Gecontroleerd-Overstromings-Gebied (600 ha). Bij springtij overstromen de dijken en kan het water opgevangen worden in het 600 ha grote natuurgebied. Bij eb stroomt het water terug naar de Schelde. Slikken en schorren onttrekken grote hoeveelheden stikstof en fosfor aan het Scheldewater. Kiezelwieren leven in onvoorstelbare aantallen – enkele miljoenen per vierkante centimeter – op het slik, en geven het de typisch bruinglanzende kleur. Deze bruingroene kleur komt omdat deze net als planten bladgroen bevatten waardoor ze uit zonne-energie, water en simpele voedingsstoffen, complexe cellen kunnen opbouwen; de zogenaamde fotosynthese. Ze vormen de basis voor de voedselketen in dit gebied. Lunch in het mooie Kasteel van Wissenkerke in Bazel, binnen het kader van het project van Steen tot Steen dat erfgoed, natuur en cultuur langs de Schelde wil verbinden. Oversteek met veerboot, naar abdij van Hemiksem, gesticht in 1243 door Cisterciënzers die nauw betrokken waren bij de kleiontginning in de streek. De abdij werd opgeheven bij de Franse revolutie. De sporen van Vlaanderens industriële verleden zijn nog steeds zichtbaar in Rumst, waar de firma Wienerberger in 2003 een familiebedrijf overnam dat al meer dan een eeuw klei had ontgonnen voor de productie van stenen en pannen. Ooit was er in de Rupelstreek maar liefst 750 hectare klei-ontginningsgebied. Rumst ligt aan de samenvloeiing van Dijle en Nete tot de Rupel. De familiebedrijven die afstamden van landbouwers werkten op lange, smalle kavels langs de Rupel, met een scheepskaai, droogloodsen, vaste ovens, kleiputten en kantoren. Het landschap werd gekenmerkt door de hoge schouwen. De tewerkstelling leidde tot een massale inwijking van arbeiders en hun gezinnen, zoals dat in Gent het geval was voor de weeffabrieken. Vrouwen en kinderen gingen mee aan het werk en in de zomer werkte men zolang het licht was. Analfabetisme was algemeen verspreid. Arbeiders leefden in rijtjeswoningen met gemeenschappelijke toiletten en sanitair, waardoor besmettingen zich snel verspreidden. Het daensisme bracht ook hier verbetering in het lot van de arbeider. Op de watertoren werden we verwelkomd door de burgemeester van Rumst, men heeft er een prachtig panoramisch uitzicht dat rijkt tot in Brussel.À la maison des Nations à Anvers une réunion a eu lieu au 19 juin 2019 avec les représentants de l'Unesco Belge et Hollandais et des provinces du Brabant du Nord, de la Zélande, la Flandre orientale et Anvers afin de procéder à une évaluation intermédiaire du dossier Géoparc Scheldt Delta. Dans son discours de bienvenue, le député Caluwé a souligné l'importance du label Géoparc dans le contexte du changement climatique, la menace d'inondations, et en raison de la coopération transfrontalière entre les provinces. La compagnie a pris le bateau-bus d'Anvers pour une visite à la zone d’inondation protégée de Kruibeke (SIGMA). Le train blanc (électrique) a amené les visiteurs à travers le parc inondable. À la marée haute combinée avec la tempête, les digues débordent et l’eau peut être récupérée dans la réserve naturelle de 600 hectares. 

Le roseau a une fonction de purification, les marais de boue extraient de grandes quantités d’azote et de phosphore de l’eau de l’Escaut. Déjeuner au magnifique château de Wissenkerke à Bâle, dans le cadre du projet ‘De forteresse en forteresse’ visant à relier patrimoine, nature et culture le long de l'Escaut. Le roseau a une fonction de purification de l’eau, la boue et les marais qui restent après la marée basse extraient de grandes quantités d’azote et de phosphore de l’eau de l’Escaut. Déjeuner au magnifique château de Wissenkerke à Bâle, dans le cadre du projet ‘Van Steen to Steen’ ( route des châteaux) visant à relier patrimoine, nature et culture le long de l'Escaut. Transféré en ferry, vers la rive droite et en bus vers l'abbaye d'Hemiksem, fondée en 1243 par des moines cisterciens étroitement associés à l'extraction de l'argile dans la région. L'abbaye a été abolie suite à la révolution française. Les traces du passé industriel flamand sont encore visibles à Rumst, où la société Wienerberger a repris une entreprise familiale en 2003, qui exploitait déjà depuis plus d'un siècle de l'argile pour la production de briques et de tuiles. Autrefois, il n'y avait pas moins de 750 hectares de zone d'extraction d'argile dans la région de Rupel. Rumst est situé à la confluence du Dyle et Nete au Rupel. Les exploitations familiales originaire d’agriculteurs travaillaient sur des parcelles longues et étroites le long de la Rupel, avec un quai de bateau, des séchoirs, des fours fixes, des fosses d’argile et des bureaux. Le paysage était caractérisé par les hautes cheminées. L'emploi a entraîné une introduction massive de travailleurs et de leurs familles, comme ce fut le cas à Gand pour les usines de tissage. Les femmes et les enfants se rendaient au travail et en été, les gens travaillaient aussi longtemps qu'il faisait clair. L'analphabétisme était répandu. Les travailleurs vivaient dans des maisons mitoyennes avec des toilettes et des installations sanitaires communes, provoquant ainsi une propagation rapide des infections. Ici aussi, le daensisme a amélioré le sort du travailleur. Sur le château d'eau nous avons été accueillis par le maire de Rumst, il y a une belle vue panoramique qui s'étend jusqu'à Bruxelles.

 


3. Ravelijnlezing 2019 : Water als verbindende factor in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio.

Conférence Ravelijn 2019 : L’eau comme voie de communication aux Deltas de Flandre et des Pays-Bas

De Ravelijnlezing is een kennis- en netwerkevent dat een verbindende factor wil zijn tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio. Het event werd dit jaar (2019) voor de elfde keer georganiseerd en vindt plaats in het hart van de Vlaams-Nederlandse Deltaregio – Bergen op Zoom. Voor die gelegenheid werd de feestelijke blauwe loper uitgerold voor de Ravelijnlezing rond het thema 'WATER, strategische verbinder van de Delta' in aanwezigheid van de Heer Wim van de Donk, Commissaris van de Koning en Burgemeester Petter. Sprekers waren Peter Glas, Deltacommissaris, Floris Alkamade, Rijksbouwmeester en Lieselotte Kruf, Directeur Dommelse Bierbrouwerij. Zowel de Deltacommissaris als de Rijksarchitect benadrukten het feit dat Nederland besturen betekent omgaan met de allesoverheersende aanwezigheid van water. Aanvankelijk kwam het gevaar van over zee met de grote overstromingen, later werd Nederland verrast door wateroverlast op het achterland, vanuit de grote rivieren. Daar komt nu nog de bedreiging van storm en hagelslag van bovenuit bij, veroorzaakt door de klimaatverandering. Deze bedreigingen zijn grote uitdagingen die een gerichte aanpak vragen voor de toekomst, ook voor de veiligheid en met aandacht voor ruimtelijke ordening, de biodiversiteit en het zoet-zout probleem van Volkerak. Het gaat hier om meer dan kennis, het betekent een overzicht bewaren en keuzes maken, kijken welk belang primeert. Land teruggeven aan de rivier om de biodiversiteit en de zuiveringscyclus. Beleefbaar, Beschermd en Betrouwbaar voor heel de Delta, zijn de sleutelwoorden voor deze operaties. Wil u meer weten en deelnemen aan de volgende Ravelijnlezing (2020) dan kan u dat doen op  Contact : Marius Verhage, Adviseur Public Affairs - Gemeente Bergen op Zoom

www.ravelijnlezing.nl - L.M.Verhage@bergenopzoom.nl


La conférence Ravelijn est un événement qui veut organiser des échanges de connaissance et d’expertise et créer un réseau, qui constitue un lien entre les entreprises, l’éducation et le gouvernement dans la région du delta flamand-néerlandais. L'événement était organisé pour la onzième fois cette année (2019) et se déroulait au cœur de la région du delta flamand-néerlandais à Bergen op Zoom autour du thème de l’Eau. Tant le commissaire du delta que l'architecte national ont souligné le fait que gérer les Pays-Bas signifiait s'attaquer à l’omniprésence de l'eau. À l'origine, le danger venait de la mer avec les grandes inondations. Plus tard, les Pays-Bas ont été surpris par les inondations dans l'arrière-pays, causées par les grandes rivières. En outre, la menace des tempêtes et les grandes pluies d'en haut, causées par le changement climatique. Ces menaces constituent des défis majeurs qui nécessitent une approche ciblée pour l'avenir, aussi pour la sécurité et prêter attention à la planification spaciale, la biodiversité et pour le problème de la salinité au Volkerak. Il ne s’agit plus seulement de connaissance, mais aussi de faire des choix, voir quel intérêt prime.

 

4.Regionaal Landschap Schelde-Durme- Paysage régional Escaut-Durme

 

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is één van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provincie Antwerpen en haar 20 aangesloten gemeenten en steden werkt deze vereniging samen met vele partners om projecten met dit landschap, natuur en erfgoed uit te werken. De Scheldevallei heeft een bijzonder groot toeristisch groeipotentieel. ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ speelt daarop in met de openstelling voor toeristen van de kastelen van Bornem, Laarne en Wissekerke (Kruibeke). Door drie nieuwe toeristische trekkers te creëren zal de ganse Scheldevallei een sterke toeristische bestemming worden. Toeristen uit Vlaanderen en het buitenland zullen hiermee hun weg vinden naar de Schelde, zijn idyllische dorpen en erfgoed, zijn streekbieren en zijn unieke slikken, schorren en overstromingsgebieden

 

Le paysage régional Escaut-Durme est l'un des 16 paysages régionaux de Flandre. Avec le soutien de la province de Flandre orientale, de la province d'Anvers et de ses 20 communes et villes affiliées, cette association travaille avec de nombreux partenaires pour renforcer les projets qui renforcent le paysage, la nature et le patrimoine. La vallée de l'Escaut a un potentiel de croissance touristique particulièrement élevé. "De château en château , le long de l’Escaut » répond à ce besoin et rend accessible aux touristes les châteaux de Bornem, Laarne et Wissekerke (Kruibeke), Anvers et Gand. La création de ces attractions touristiques veut attirer les touristes de Flandre et de l’étranger pour les aider à trouver leur chemin vers l'Escaut, ses villages idylliques et son patrimoine, ses bières régionales et ses vasières uniques, marais salants et zones inondables.

Tom Wezenbeek, Projectcoördinator Regionaal Landschap Schelde Durme – tom@rlsd.be

5 .Grenspark Groot Saeftinghe Parc Frontalier

 

In de grensregio nabij het Verdronken Land van Saeftinghe is een Grenspark in de maak. Ten gevolge van een aantal ingrijpende natuurinrichtingsprojecten, waaronder de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder en de aanleg van compensatiegebieden voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven, ontstaat in deze Vlaams-Nederlandse uithoek een 4700 ha groot natuurgebied. Via het 3-jaar durende Europese Interreg-project “Grenspark Groot-Saeftinghe” werd een ruime bevraging georganiseerd en de eerste stenen gelegd voor de realisatie van een grensoverschrijdende organisatie die zich met het reilen en zeilen van het park zal gaan bezig houden,  een gespecialiseerd studiebureau om aan de hand van een bevraging van de streek (zogenaamde “streekholders”) een analyse te maken van wat de streek uniek maakt, getijde/natuur (Westerschelde), industrie (haven) en landbouw (polder) blijken de hoofdkenmerken te zijn.

Dans la région frontalière près du ‘Pays noyé de Saeftinghe’, un nouveau parc frontalier est en développement. Suite à la dépoldérisation des polders Hedwige et Prosper et à la construction de zones de compensation pour le développement du port d’Anvers, une zone naturelle de 4 700 ha a été créée dans ce pays transfrontalier de Flandre et du Pays-Bas. Le projet européen Interreg «Grenspark Groot-Saeftinghe», d’une durée de trois ans, a mené une large enquête pour consulter les parties concernées et  a mis les premières pierres de cette organisation transfrontalière, qui s’occupera du va-et-vient du parc. Un bureau d’études doit analyser ce qui rend la région unique en se basant sur une étude de la région («détenteurs régionaux»), de la marée / nature (Westerschelde), de l’industrie (port) et de l’agriculture.

Pieter Jan Meire, coördinator – pieterjan.meire@egtslinieland.eu

6.Het Blauwe Park van de Eurometropool Lille Parc Bleu de l’Eurométropole Lille

 

Op Wereldwaterdag 22/3 werd het 'Blauwe Park' van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai boven de doopvont gehouden. Het blauwe park staat voor leefomgeving, rivieren, toerisme en cultuur, economie en stedelijke ontwikkeling. Het Blauwe Park van de Eurometropool is een netwerk van zachte ruimtelijke verbindingen, een park dat mensen in contact brengt met elkaar en met de natuur. Rivieren en kanalen en hun zijstromen vormen de basisstructuur van het park van de eurometropool. Dorpen, steden en gemeenten haken er zich aan vast. Het park is een open ruimte voor mensen, dieren en planten.

Heel wat overheden en organisaties zijn actief op het blauwe netwerk, elk op hun terrein. Wat als we nu eens al die projecten in de blauwe ruimte intelligent verbinden? De infrastructuurwerken op de rivieren en kanalen, het herstellen van de valleien, het vernieuwen van openbare ruimten in steden en dorpen, het omvormen van oude industriële panden en oude rivierarmen, het herprofileren van de beken, en de vele andere initiatieven

Le Parc Bleu est un projet de L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai qui a souhaité créer un espace attrayant et accessible de chaque côté de la frontière pour renforcer les relations frontalières dans les espaces bleus et verts. Une espace qui lie les citoyens, les animaux et la nature sans obstacle. De nombreuses actions y émergent afin de rendre le Parc Bleu encore plus attractif pour ses usagers des deux côtés de la frontière. Les principaux cours d’eau (Lys, Canal Bossuit-Kortrijk, Escaut, Canal de L’Espierre, Canal de Roubaix, Marque urbaine et Deûle) forment une boucle de 90 kms liant les 3 versants (Wallonie-Picarde, Flandres-Ouest et la Métropole Européenne de Lille) et ses habitants transfrontaliers. La boucle permet de rejoindre les 4 coins de l’Eurométropole via la voie d’eau que l’on appelle le Carré Bleu.

Catherine Christiaens, coördinator Blauwe Park, Eurometropool, Lille-Kortrijk, Tournai

Catherine.christiaens@eurometropolis.eu

Lucie Haezebrouck, medewerker Eurometropolis, collaborateur.

7.Les Rendez-vous du Fluvial - 30/11/2018 – Afspraken met ‘de Stroming’

 

Op 30 november 2018 vond "Les Rendez-vous du Fluvial" plaats in de werkruimte van de VNF (Voies navigables de France) in Valenciennes. Ze bespraken het probleem het laden en wat hen ertoe brengt te beslissen om te werken met riviertransport in hun bedrijf. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door Julien Lenoir van Groupe Carré en Régis Bedou van Suez RV Lourches en werd gemodereerd door Corinne Blanquart, directeur van de afdeling AME van IFSTTAR. Deze reflectie werd opgeluisterd door enkele artistieke creaties van het project ‘ De rivier in wording’ zoals een fototentoonstelling rnd het thema ‘ Werklandschap in de vallei van de Schelde’ van Francis Bodart, het gedicht ‘Éclusiers et Mariniers’ (sluiswachters en mariniers) van Jacques Jouet en een spektakel van verticale dans ‘ Op de draad en het ritme van het water’ van Helmut Reichel.

 

Le 30 novembre 2018, "Les Rendez-vous du Fluvial" se tenaient dans l’atelier de VNF (Voies navigables de France) à Valenciennes, un lieu de travail.  Ils abordaient la question des chargeurs et de ce qui les décide à choisir en faveur du transport fluvial dans leur activité. Cette rencontre accueillait les intervenants Julien Lenoir du Groupe Carré et Régis Bedou de Suez RV Lourches, animée par Corinne Blanquart, directrice du département AME de l’IFSTTAR. Cette réflexion enrichissante était accompagnée d’œuvres artistiques issues du projet "Le Fluvial en devenir" avec l’ exposition de photographies "Paysage de travail dans la vallée de l’Escaut" de François Bodart, la proclamation du poème "Éclusiers et Mariniers" de Jacques Jouet, un spectacle de danse verticale "Au fil et au rythme de l’eau" de Hartmut Reichel sur le thème des évolutions du travail sur les territoires d’eau : métiers de la voie d’eau, de la logistique et des entreprises situées « au bord du canal ». La réflexion précédente sur le même sujet s’est produit dans la médiathèque de Condé sur l’Escaut, architecture moderne au milieu des anciens remparts du 16ème siècle de la commune et des surfaces d’eau.

contact : Sukran Akinci - sakinci@travailetculture.org


 

8.Genealogische vereniging AGFH Association Généalogique de Flandre Hainaut


De Historische Genealogische Vereniging Vlaanderen-Henegouwen (A.G.F.H.) is een vereniging die mensen verenigd die geïnteresseerd zijn in genealogie en lokale geschiedenis, wiens voorouders leefden in de voormalige provincie Henegouwen (of in Frans-Vlaanderen).

Fête des 35 ans avec une exposition au 1er et 2 décembre à l’Hôtel de Ville de Valenciennes.


L'Association Généalogique Historique Flandre-Hainaut (A.G.F.H.) est une association qui
regroupe les personnes intéressées par la Généalogie et l'Histoire locale, dont les ancêtres ont vécu dans l'ancienne province du Hainaut ( et dans les paroisses de la Flandre française ). 

Maryse Boudard, Présidente Agfh Valenciennes.  maryse.boudard@wanadou.fr


9. À l’Eau la Terre

 

Interessante kaart die de festiviteiten langs de Schelde in Noord-Frankrijk in kaart brengt.

Carte animée imprimée des festivités autour de l’Escaut en Haut-de-France.

Régis Denêque, coordinateur - regisdeneque@laposte.net

 

10. Heropening Nederschelde in binnenstad Gent- Réouverture du Bas-Escaut à Gand

 

Sinds 3 november 2018 kunt u rond Gent-binnenstad varen, door de Scaldissluis en langsheen de Reep en de Bisdomkaai. Het project ‘Heropening Nederschelde’ ging over het opnieuw zichtbaar maken van de historische waterloop tussen de passantenjachthaven Portus Ganda en het François Laurentplein. Portus Ganda is de plaats waar ooit de nederzetting Ganda (het latere Gent) is ontstaan, bij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie. De Nederschelde werd in 1960 overwelfd en vooral gebruikt als bovengrondse parkeerplaats. Het project heeft ruim 15 jaar geduurd. Dit stukje stad kreeg er onder meer drie bruggen bij, de Scaldissluis, een vernieuwde Oude Beestenmarkt, het Veermanpark, de fietsonderdoorgang Sint-Joristragel en een compleet heraangelegde Bisdomkaai en Reep aan weerszijden van de heropende Nederschelde. Sinds november 2018 is het een rustige waterloop met oevers voor wandelaars en fietsers.


Depuis le 3 novembre 2018, vous pouvez naviguer autour du centre-ville de Gand, également via l'écluse  Scaldis et le long des quais de Reep et du Bisdom. La réouverture du Bas-Escaut avait pour objectif de rendre le cours d’eau historique à nouveau visible entre le Port de plaisance Portus Ganda et la place  François Laurent. Portus Ganda est le lieu ou Gand a été fondée au confluent de l'Escaut et de la Lys. Le Bas Escaut a été voûtée en 1960 et était principalement utilisée comme parking. Le projet a duré plus de 15 ans. Trois autres ponts ont été attribués à cette partie de la ville: l'écluse de Scaldis, le pont de l’Oude Beestenmarkt,  le Veermanpark, le passage souterrain pour vélos de Sint-Joristragel et un nouveau cartier résidentiel des deux côtés de l’Escaut au Bisdomkaai et au Reep. Depuis novembre 2018, il s'agit d'un cours d'eau calme avec des berges pour les promeneurs et les cyclistes.

Rudy Van der Ween, coördinator Watertoerisme Gent – rudy.vanderween@stad.gent

 

maandag 11 juni 2018 van 10 u tot 12 u


le lundi  11 juin de 10 h à 12 h

Dienst Toerisme, Office de Tourisme,

Oude Vismijn, Sint-Veerleplein 5 te 9000 Gent


AGENDA


Het verleden van de Schelde als bouwsteen voor de toekomst

Étudier le passé de l’Escaut au service de l’avenir

Terugblik op de studiedag van 6 oktober 2017 in de Sint-Pietersabdij te Gent


North Sea Ports, Intentieverdrag wordt een juridische werkelijkheid vanaf 1 januari 2018

Déclaration d’Intention devient une réqlité juridique à partir du 1 janvier 2018

Brigitte Witlox, Consul Honoraire de France à Hulst, Zeeuws-Vlaanderen


Invloed van de Brexit op onze havens

Les conséquences du Brexit pour les ports du Pays de l’Escaut.

Mededeling Stéphanie Dierick, medewerker North Sea Ports


Maas en Schelde, een verstandshuwelijk

La Meuse et l’Escaut, un mariage de raison

Arnould Lefébure, secretaris-generaal Internationale Schelde Commissie

 

Label RAMSAR et loi GEMAPI

Laëtitia Deudon,Doctorante en Histoire Environnementale & Géohistoire,

Université de Valenciennes et de Montréal


De glinsteringen van Valenciennes

Les étincelles de Valenciennes

Patrick Labonte, Directeur Valencienne Tourisme et Congrès


De stroming

Le fluvial

Sukran Akinci, Travail et Culture, Roubaix, France


Het blauwe park van de Eurometropool

Le parc bleu de l’Eurométropole

Anne Fabiola Bontinck , eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai


Eerste kaart met evenementen langs de Schelde gelanceerd

Le bonheur est près de l’eau

Régis Denèque et Dominique Lenglart, Artvénementiel, Lille, France


Culture Wallonie Picarde, brengt cultuuroperatoren samen in Wallonië

Culture Wapi, un ensemblier culturel territorial

au service des tous les opérateurs et acteurs culturels de Wallonie picarde

Viannaey Favier, Directeur Culture Wapi


Toevoeging van vispopulatie in het Schelde-Leie bekken

Campagne de rempoissonnement dans le sous-bassin Escaut-Lys.

François Xavier Allard, Hainaut Tourisme


Maak kennis met Doornik tijdens het meest feestelijke weekend

van het jaar in september 2018

Faites connaissance de Tournai pendant le weekend festive

au mois de septembre 2018

François Xavier Allard, Hainaut Tourisme


Toeristische boottocht op de Schelde in Doornik in minder ideale omstandigheden

Visite de l’Escaut en bâteau dans des circonstances pénibles

Eva De Meulemeester, Toerisme Doornik


Leiedal wil de Bovenschelde beleefbaar maken

Leiedal veut faire vivre la vallée du Haut de l’Escaut

Stefaan Verreu,Deskundige Landschap, Milieu en Natuur, Intercommunale Leiedal


Stadslandschap Leie en Schelde

Paysage urbain de l’Escaut et de la Lys en Flandre

Koenraad Marchand, coördinator Streekhuis West-Vlaanderen


Charter Rivierpark Scheldevallei

Chartre du Parc fluvial de la vallée de l’Escaut

Coördinator : Tom Weezenbeek, Provincie Oost-Vlaanderen


Beleefbare Dendervallei

Ca bouge dans la vallée de la Dendre

Wim L’Éclusier, medewerker Strategisch Project Denderland Scheldeland,


In de sporen van de Groote Oorlog

Dans les traces de la grande guerre au Pays de l’Escaut

Verantwoordelijke toerisme Scheldeland : Marilou Dubois


Fietsknooppunten Scheldeland en ‘Denderstreken’

Pistes cyclables dans le Pays de l’Escaut et de la Dendre en Flandre Orientale

Toerisme Scheldeland, Marilou Dubois


Nieuwe voetgangersbewegwijzering naar de waterkant

promotie voor hop on hop off in Gent

Nouveaux panneaux indicateurs pour les piétons au bord de l'eau

Rudy Van der Ween, Dienst Toerisme Gent


Kunst en Erfgoed : Hallekin, stand van zaken

Art et Patrimoine, Hallekin, état des lieux

Marc de Smet, Voorzitter Hallekin


Brabantse Wal, deel van Unesco Geopark Schelde Delta

Géopark Delta de l’Escaut

Imke Mulder, Buro Kreeken en zo, Noord Brabant Nl


Middelburg viert Holland’s Gouden Eeuw

Middelbourg comémorise l'Age d’Or des Pays-Bas

Simon Jongepier, Gemeente Middelburg


Scheldewandeling et dialogen langs de Schelde

in Zeeuws Vlaanderen

Promenades avec dialogues au long de l’Escaut en Zélande.

Brigitte Witlox, Voorzitter Hulst in dialoog.


Scheldejongeren

Jeunes de l’Escaut

Julie Van Overmeiren, Voorzitter SJP, PJE Goodplanet

Samenwerkingsproject ScheldeJongerenParlement

met Provincie Zeeland


Zeroplastic Rivers 

Dirk Pauwels, coördinator


Actualisatie electronische kaart van toerisme langs de Schelde

Actualiser la carte électronique de tourisme à l’Escaut

Offerte Katrien Vanbesien, Aquaterra


De Schelde van Bron tot Monding

L’Escaut depuis sa source jusqu’à son estuaire –

Prof Dr P.Meire, Universiteit Antwerpen

Offerte éditeur Racine, Tours et Taxi’s Bruxelles

presentatie door A.Lefébure.